Посочените от
Вас лични данни ще бъдат обработвани от „Банка Пиреос България“ АД в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни и относимото законодателство в областта, действащо на територията на Република България.

Администраторът на данни е „Банка Пиреос България“ АД, ЕИК 831633691. Вашето съобщение по електронна поща ще бъде обработвано от Банка Пиреос България, за да организираме среща по подадената от Вас заявка и да предоставим отговор на Вашето запитване, Личните данни, съдържащи си във Вашето електронно писмо, ще бъдат използвани единствено за обработка на Вашата заявка. Данните относно име, организация, email, телефон се използват също така за събиране на статистически данни. Данните се съхраняват в системите на „Банка Пиреос България за период от 1 година, след което се унищожават. Разполагате с право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на организиране на заявената среща и предоставяне на отговор на изпратеното от Вас съобщение по-горе, с право на достъп, заличаване и коригиране на данните, с право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица, като се свържете с „Банка Пиреос България“ АД чрез имейл на dpo@piraeusbank.bg или чрез изпращане на писмено заявление до адреса на „Банка Пиреос България““ АД в гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Е, сграда Е, както и с правото да се обръщате с жалби и сигнали към Комисия за защита на личните данните .