Посочените от
Вас лични данни ще бъдат обработвани от „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни и относимото законодателство в областта, действащо на територията на Република България.

Администраторът на данни е „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 831633691. За да бъдaт предоставени отбелязаните от Вас рекламни материали и/или да бъдете контактувани чрез телефонно обаждане Вашите лични данни относно телефон за контакт, имейл и адрес за кореспонденция могат да бъдат предадени на куриерска служба, БГ пощи или до друг подизпълнител за доставка на рекламни материали до електронен или физически адрес или за осъществяване на телефонно обаждане. Личните данни, които сте посочили, ще бъдат използвани за целите на директния маркетинг и реклама в съответствие с Вашето искане. Няма да бъдат обработвани специални категории лични данни. Данните се съхраняват в системите на „Банка Пиреос България за период от 1 година години, след което се унищожават, а от Вас ще се поиска подновяване на съгласието Ви за маркетингови цели. Разполагате с право когато пожелаете, да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на изброените по-горе маркетингови материали и рекламни дейности, с право на достъп, заличаване и коригиране на данните, с право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица, като се свържете с „Банка Пиреос България“ АД чрез имейл на dpo@piraeusbank.bg или чрез изпращане на писмено заявление до адреса на „Банка Пиреос България“ АД в гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Е, сграда Е, както и с правото да се обръщате с жалби и сигнали към Комисия за защита на личните данните .